ANEKO sa podieľalo na ocenenej Stavbe roka 2013

ANEKO sa podieľalo na ocenenej Stavbe roka 2013

Cena TSÚS za použitie progresívnych materiálov a systémov

stavba roka 2013

Spoločnosť ANEKO SK s.r.o. bola jedným zo subdodávateľov hlavného zhotoviteľa stavby ViOn a.s. Veľmi nás teší, že sme boli súčasťou výstavby tejto ocenenej a z vizuálnej stránky veľmi zaujímavej stavby, ktorá spĺňa náročné požiadavky na vysoký stupeň architektúry stvárnenia a reprezentácie. "Optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe" oceňuje pravidelne Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS), ktorý skúša a posudzuje vhodnosť a kvalitu stavebných výrobkov a pomáha nastavovať stavebné normy a sledovať ich dodržiavanie. Tento rok dostala cenu TSÚS práve stavba SEMECS s oknami našej výroby ANEKO.

Čo znamená Stavba roka?

Prestížna verejná prezentačná celoštátna súťaž Stavba roka, ktorú vyhlasuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia už od roku 1995, sa vyhlasuje pre všetky stavebné diela - BUDOVY, INŽINIERSKE STAVBY (novostavby, rekonštrukcie, obnovy), bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb či krajiny registrácie právnických osôb, t. j. autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

stavba roka 2013 Stavba roka sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Hlavné údaje o ocenenej stavbe:

SEMECS s.r.o., Vráble, Hlavná 1797

Autor architektonického riešenia: Hans Jansen
Projektant architektonickej časti: AIA s. r. o.
Projektant - statika stavby: Ing. Alojz Bojda
Hlavný zhotoviteľ: ViOn, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Martin Gálik
Stavebník: SEMECS, s. r. o.
Dozorná činnosť: Peter Bányi
Celkové investičné náklady bez DPH: 4,2 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 3,8 mil. €
Lehota výstavby: 08/2011 - 06/2012