Články kde sa dozviete o
Novinky a zaujímavosti o plastových oknách. Napríklad aké sklá sa môžu použiť pri zasklievaní vašich okien (tepelnoizolačné, reflexné sklá), aké  chyby sa stanú pri montáži plastových okien ako optimálne vetrať  a prečo niekedy vznikajú plesne, keď máte nové plastové okná?

Plastové okná a kondenzácia vody

Plastové okná a kondenzácia vody

Kondenzácia vodných pár

Po montáži moderných, dobre izolujúcich okien a pri absencii dostatočného vetrania je jedným z najčastejších problémov spojených s inštaláciou plastových okien kondenzácia vodných pár. Tieto problémy nastávajú obzvlášť v rekonštruovaných a renovovaných objektoch s nedostatočnou izoláciou vonkajšieho muriva, podobná situácia môže ale nastať aj v novostavbách.

Vnútorná strana plastových okien

Dnes je už prakticky nemysliteľné, aby novostavby neboli aspoň čiastočne zateplené, oproti tomu však rekonštruované objekty nemajú v mnohých prípadoch vyriešené energetické problémy. Všeobecne teda možno povedať, že predpokladom vzniku kondenzácie vodných pár je vysoká relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri spoločne s nízkou povrchovou teplotou stavebných konštrukcií. V okrajových častiach zasklenia plastových okien dochádza vplyvom vyššej tepelnej vodivosti dištančného profilu - obvodu zasklenia - k zvýšeniu tepelného toku a poklesu vnútornej povrchovej teploty v porovnaní s ostatnou plochou zasklenia. Keď táto teplota klesne pod teplotu rosného bodu, dochádza ku kondenzácii vodnej pary.

Novostavby a plastové okná

V súčasnosti sa vplyvom trendu rýchlej výstavby osádzajú okná do vonkajšieho tzv. hrubého plášťa muriva. Vonkajšia stavba sa môže takto rýchlo uzavrieť a pokračovať prácami v interiéroch. Kvalitné plastové okná vyznačujúce sa vysokými izolačnými vlastnosťami zabránia úniku tepla z interiéru do exteriéru a prenikaniu vlhkosti z vonkajšieho prostredia do interiéru domu alebo bytu. Konzervujú preto aj vlhkosť vznikajúcu v dôsledku vysychania muriva po dokončení stavebných procesov. Vplyvom zatepľovacích systémov rastie difúzny odpor obvodového plášťa a novostavba vysychá do rovnovážneho stavu niekoľko rokov, môže sa však stať, že kvôli chybnému návrhu bude jej trvalým stavom stav vnútornej vlhkosti.

Podobným problémom býva osadzovanie plastových okien do vonkajšieho líca stavby, kedy automaticky dochádza ku kondenzácii vodných pár v oblasti napojenia okna na plášť. Problém nevzniká, ak sa okná osadia tak, aby bolo možné zatepliť aspoň detail napojenia.

Rekonštrukcie a plastové okná

Pri montáži plastových okien do stavby, v ktorej boli zdvojené okná, nastáva podobná situácia ako pri novostavbách. Plastové okná sú osadené takmer do vonkajšieho líca obvodového plášťa. V takomto prípade je vhodné osadiť okno približne do polovice hrúbky obvodového plášťa a detail napojenia zatepliť. Rozhodujúca je kvalita použitého profilového systému, predovšetkým však jeho hodnota prestupu tepla.

Údržba plastových okien - vetranie

Čím je vyššia relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri, tým väčšia je pravdepodobnosť kondenzácie vodných pár. Jej hodnotu je možné zmierňovať správnym vetraním miestností. Existuje rad systémov, ktoré upravujú tesnenie okna a umožňujú infiltráciu špárou medzi rámom a krídlom okna. Spôsobujú však aj istú stratu zvukovej a tepelnej izolácie. Je možné využiť aj tzv. mikroventiláciu v kovaní alebo štvrtú polohu kľučky. Najúčinnejším spôsobom vetrania je tzv. nárazové vetranie všetkými oknami s trvaním 10 - 15 minút. Nárazové vetranie spôsobuje minimálnu stratu tepla a maximálne vyvetranie interiéru.

Riadené vetranie plastových okien Gealan

Systémy okenných profilov Gealan sú navrhnuté tak, aby pre docielenie optimálneho vetrania miestností nebola potrebná aktívna účasť užívateľa. Podstata vetracieho systému je založená na funkcii klapky a privetrávania. Vzduch z exteriéru vstupuje do priestoru medzi rám a krídlo, tu sa ohrieva a cez klapku na ráme vstupuje predhriaty do interiéru. Klapka sa automaticky prispôsobuje tlaku vetra z exteriéru a zamedzuje tak vzniku nepríjemného prievanu. Ďalšou výhodou systému skrytého privetrávania je funkcia pri zatvorenom okne - udržanie stupňa bezpečnosti proti vlámaniu, bezhlučná funkcia a záruka kontrolovaného základného privetrávania.